Guziki

Tryb działania

Przedszkole działa pod bezpośrednim kierownictwem dyrektora, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.

Dyrektor kieruje Przedszkolem przy pomocy:

 • wicedyrektora
 • głównego księgowego

Do zadań dyrektora przedszkola należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • zapewnianie dzieciom, pracownikom właściwych warunków pracy i pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż
 • stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do harmonijnego psychofizycznego rozwoju
 • opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego, realizowanie go i dokumentowanie czynności nadzoru pedagogicznego,
 • przedstawianie radzie pedagogicznej uogólnionych wniosków z przeprowadzonego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
 • przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej
 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie jej uchwał w ramach ich kompetencji stanowiących
 • gromadzenie informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach
 • zapewnianie prawidłowego przebiegu stażu nauczycielom ubiegającym się o stopnie awansu zawodowego
 • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych
 • opracowanie projektu planu finansowego przedszkola
 • nawiązywanie zmienianie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami
 • właściwie gospodarowanie mieniem przedszkola

Do zadań wicedyrektora przedszkola należy w szczególności:

 • Koordynowanie pracy rady pedagogicznej w zakresie tworzenia programów, planów pracy pedagogicznej
 • Dokonywanie wewnętrznych kontroli poziomu pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 • Hospitowanie nauczycieli,
 • Monitorowanie realizacji zadań wynikających z planu pracy przedszkola
 • Koordynowanie wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola,
 • Organizowanie i nadzór nad przebiegiem praktyk studentów uczelni pedagogicznych odbywających się na terenie przedszkola,
 • Rozliczanie pracowników pedagogicznych z podejmowanych przez nich zadań,
 • Czuwanie nad organizacją pracy pedagogiczej – organizowanie zastępstw w przypadku absencji nauczycieli,
 • Nadzór nad organizacją zajęć dodatkowo płatnych dla dzieci i ustalanie ich harmonogramu,
 • Zbieranie danych i analiza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,
 • Kontrola dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli.
 • Nadzór nad organizowaniem wycieczek dla dzieci, zatwierdzanie kart wycieczek,

Do zadań głównej księgowej należy w szczególności:

 • znajomość wszystkich przepisów dotyczących gospodarki budżetowo
  • finansowej, majątkowej i księgowości oraz czuwanie nad całokształtem prac księgowości i prawidłowym obiegiem dokumentów
 • opracowanie i sporządzanie planów dochodów i wydatków
 • czuwanie, kontrola i odpowiedzialność za realizację zatwierdzonych planów dochodów i wydatków
 • prowadzenie bieżącej analizy z zakresu wykonawstwa planu dochodów i wydatków
 • zatwierdzanie dokumentów do wypłaty
 • podpisywanie umów pociągających za sobą zobowiązania finansowe
 • przeprowadzanie kontroli kasy i magazynu
 • reprezentowanie placówki na zewnątrz w sprawach finansowych

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 320