Guziki

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

Rada pedagogiczna działa w przedszkolu na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

  1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
  4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

Rada pedagogiczna opiniuje:

  1. organizację pracy przedszkola
  2. projekt planu finansowego przedszkola
  3. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
  4. propozycje dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
  5. wychowawczych i opiekuńczych.
  6. program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie przez nauczyciela lub osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe, przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

Regulamin Rady Pedagogicznej

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-03-2018 - Edycja treści.

12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

10-08-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 645