Guziki

Dyrekcja

Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący.

Funkcję Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 55 w Łodzi pełni:

Joanna Poselt

 W ramach swoich kompetencji dyrektor przedszkola m.in.:

 1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.

 2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu.

 3. Kieruje placówką

 4. Przewodniczy radzie pedagogicznej:

 5. Jest organem administracji oświatowej:

 6. Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola.

 7. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy przedszkola:

 8. Sprawuje nadzór pedagogiczny:

  • Jest pracodawcą i kierownikiem zakładu.
  • Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.
  • Organizuje pracę przedszkola, opracowuje regulaminy.
  • Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego przedszkola.
  • Występuje w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra dla nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówce po zasięgnięciu opinii określonych organów przedszkola,
  • Opracowuje projekt planu finansowego przedszkola. Ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,
  • Właściwie gospodaruje mieniem placówki,
  • Stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w przedszkolu,
  • Prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną,
 9. Zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

 10. W przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola


W przedszkolu jest zatrudniony wicedyrektor.

Funkcję Wicedyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 55 w Łodzi pełni:

Agnieszka Prusinowska

 W ramach swoich kompetencji wicedyrektor przedszkola ma za zadanie m.in.:

 1. Koordynowanie pracy rady pedagogicznej w zakresie tworzenia programów, planów pracy pedagogicznej

 2. Dokonywanie wewnętrznych kontroli poziomu pracy wychowawczo-dydaktycznej,

 3. Hospitowanie i obserwowanie nauczycieli,

 4. Monitorowanie realizacji zadań wynikających z planu pracy przedszkola

 5. Koordynowanie wewnętrznej ewaluacji pracy przedszkola,

 6. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem praktyk studentów uczelni pedagogicznych odbywających się na terenie przedszkola,

 7. Rozliczanie pracowników pedagogicznych z podejmowanych przez nich zadań,

 8. Czuwanie nad organizacją pracy pedagogicznej – organizowanie zastępstw w przypadku absencji nauczycieli,

 9. Nadzór nad organizacją zajęć dodatkowo płatnych dla dzieci i ustalanie ich harmonogramu,

 10. Zbieranie danych i analiza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,

 11. Kontrola dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez nauczycieli.

 12. Nadzór nad organizowaniem wycieczek dla dzieci, zatwierdzanie kart wycieczek,

 

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

09-08-2012 - Edycja treści.

10-08-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1029