Guziki

Organizacja

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone np. o zasady wprowadzonej koncepcji pedagogicznej, o zainteresowania, potrzeby i uzdolnienia dzieci. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa. Aktualnie w przedszkolu jest 9 oddziałów.

Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, tj od 01 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 18.00 -realizacja podstawy programowej odbywa się w godz.8:00-13:00.

W celu zapewnienia właściwej organizacji dnia w przedszkolu, dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.15, lub jeśli nie korzystają w przedszkolu ze śniadania do godziny 8.45.

Aby nie przerywać zajęć i zabawy naszym milusińskim, odbieranie dzieci odbywa się od godziny 15.00 do 18.00,  lub jeśli istnieje taka potrzeba dziecko może zostać odebrane w porze południowej pomiędzy godziną  12.00 a 13.00.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ).

Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym tj: godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, godziny posiłków, harmonogram zajęć dodatkowych.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz wytycznych dotyczących proporcji czasowych ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i zapisują go w dzienniku zajęć danej grupy.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) w umowie zawieranej z przedszkolem.

Zależy nam na bezpieczeństwie podopiecznych i dlatego dziecko może być odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców (opiekunów prawnych) lub inne osoby uprzednio upoważnione przez rodziców w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola.

Organami przedszkola są:

  • Dyrektor przedszkola.
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-09-2015 - Edycja treści.

12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

10-08-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 656